Kompetencje

GŁÓWNE KOMPETENCJE LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW W LUBLINIE
WYNIKAJĄCE Z USTAWY O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD ZABYTKAMI (Dz.U. 162/03, poz. 1568, z późn. zm.)

1. Wydawanie pozwoleń na:

* prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru;
* wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku
* prowadzenie badań konserwatorskich zabytku wpisanego do rejestru zabytków
* prowadzenie badań archeologicznych
* przemieszczanie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru
* trwałe przeniesienie zabytku ruchomego wpisanego do rejestru, z naruszeniem ustalonego tradycją wystroju wnętrza, w którym zabytek ten się znajduje
* dokonywanie podziału zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru
* zmiana przeznaczenia zabytku wpisanego do rejestru lub sposobu korzystania z tego zabytku
* umieszczanie na zabytku wpisanym do rejestru urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów
* podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić, do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru zabytków
* poszukiwanie ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych, w tym zabytków archeologicznych, przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania

Powyższe wynika z art. 36 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

2. Przeprowadzanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Na podstawie ustaleń wynikających z kontroli Wojewódzki Konserwator Zabytków może wydac zalecenia pokontrolne kontrolowanej osobie fizycznej lub kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej. Powyższe wynika z art. 38 i 39 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

3. Wydawanie decyzji o wstrzymaniu wykonywanych bez zgody WKZ lub w sposób odbiegający od zakresu i warunków określonych w pozwoleniu:

* prac konserwatorskich, restauratorskich, badań konserwatorskich lub architektonicznych przy zabytku wpisanym do rejestru;
* robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub w jego otoczeniu;
* badań archeologicznych;
* innych działań wyszczególnionych w pkt 6-8 i 10-12 przywołanego wyżej art. 36 ust. 1 pkt 6-8 i 10-12.

4. Wydawanie decyzji nakazujących przywrócenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporządkowanie terenu, zobowiązujących do uzyskania pozwolenia na prowadzenie wstrzymanych badań, prac, robót lub innych działań przy zabytku, nakładających obowiązek podjęcia określonych czynności w celu doprowadzenia wykonywanych badań, prac, robót… do zgodności z zakresem i warunkami określonymi w pozwoleniu. Powyższe wynika z art. 43 i 44 wyżej przywołanej ustawy.

5. Wydawanie decyzji nakazujących przywrócenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporządkowania terenu bądź zobowiazujacych do doprowadzenia zabytku do jak najlepszego stanu – w przypadku gdy bez wymaganego pozwolenia WKZ lub w sposób odbiegający od warunków określonych w pozwoleniu – wykonano przy zabytku wpisanym do rojestru prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane, badania konserwatorskie, architektoniczne lub podjęto inne działania o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 6-8 i 10-12. Powyższe wynika z art. 45 cytowanej wyżej ustawy.

6. Wydawanie decyzji nakazujących osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej posiadającej tytuł prawny do korzystania z zabytku wpisanego do rejestru zabytków, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu albo ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunko zobowiązaniowego – przeprowadzenie prac konserwatorskich lub robót budowlanych, jeżeli ich wykonanie jest niezbędne ze względu na zagrożenie zniszczeniem lub istotnym uszkodzeniem zabytku. Powyższe wynika z art. 49 wyżej cytowanej ustawy.

7. Wydawanie decyzji o zabezpieczeniu zabytku w formie ustanowienia czasowego zajęcia do czasu usuniecia zagrożenia – w przypadku wystąpienia zagrożenia dla zabytku ruchomego wpisanego do rejestru, polegającego na możliwośc jego zniszczenia, uszkodzenia, kradzieży lub nielegalnego wywiezienia za granicę. Czasowe zajęcie zabytku ruchomego polega na przekazaniu go w zależności od rodzaju zabytku – do muzeum, archiwum lub biblioteki. Powyższe wynika z art. 50 ust. 1 i 2 cyt. wyżej ustawy.

8. Kierowanie wniosków do starostów o wywłaszczenie na rzecz Skarbu Państwa lub gminy (właściwej ze wzgledu na położenie zabytku) zabytków nieruchomych zagrożonych zniszczeniem lub uszkodzeniem. Powyższe wynika z art. 50 ust. 4 pkt 2 cyt. wyżej ustawy.

9. Wydawanie jednorazowych pozwoleń na czasowy wywóz zabytków za granicę – na wniosek osoby fizycznej lub jednostki organizacyjnej –  w której posiadaniu znajdują  się te zabytki, mającej zamiar jednorazowo wywieźc za granicę te zabytki  w celach użytkowych lub wystawienniczych albo dla przeprowadzenia prac konserwatorskich. Powyższe wynika z art. 53 cyt. wyżej ustawy.

10. Wydawanie wielokrotnych pozwoleń indywidualnych na czasowy wywóz zabytków za granicę –  na wniosek osoby fizycznej lub jednostki organizacyjnej –  w której posiadaniu znajdują  się te zabytki, mającej zamiar wielokrotnie wywieźc za granicę te zabytki  w celach użytkowych lub wystawienniczych. Powyższe wynika z art. 54 cyt. wyżej ustawy.

11. Wydawanie wielokrotnych pozwoleń ogólnych na czasowy wywóz zabytków za granicę – na wniosek muzeum lub innej instytucji kultury, która w związku z prowadzoną działalnością zamierza wielokrotnie wywozic  za granicę swoje zbiory, w całości lub w części, w celach wystawienniczych. Powyższe wynika z art. 55 cyt. wyżej ustawy.

12. Opiniowanie wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów opieki nad zabytkami. Powyższe wynika z art. 87 ust. 3 cyt. wyżej ustawy.

13. Sporządzanie, w ramach przyznanych środków budżetowych, planów finansowania ochrony zabytków i opieki nad zabytkami (art. 91 ust. 4, pkt 2 cyt. wyżej ustawy).

14. Prowadzenie rejestru i wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz gromadzenie dokumentacji w tym zakresie. Powyższe wynika z art. 8 – 10 oraz art. 22 ust. 2 cyt. wyżej ustawy.

15. Uzgadnianie projektów i zmian planów zagospodarowania przestrzennego województwa oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Powyższe wynika z art. 20 cyt. wyżej ustawy.

16. Opracowywanie wojewódzkich planów ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych oraz koordynacja działań przy realizacji tych planów (art. 91 ust. 4, pkt 7 cyt. wyżej ustawy).

17. Sprawowanie nadzoru nad prawidłowością prowadzonych badań konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych i innych działań przy zabytkach oraz badań archeologicznych.

18. Uzgadnianie na wniosek organów budowlanych – w stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków – pozwolenia na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego.

19. Uzgadnianie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Powyższe wynika z art. 7 pkt 4 cytowanej ustawy.

20. Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. z 2009 r. NR 151 z późn. zmian.)

21.  Wydawanie zaświadczeń stwierdzających dochowanie – nałożonego na właściciela zabytku – obowiązku jego utrzymania i konserwacji, zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, co uprawnia do uzyskania zwolnienia od zapłaty podatku od nieruchomości (na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 6 Ustawy z dn. 12.01.1991 o podatkach i opłatach lokalnych Dz.U. Nr 95/2010 poz. 613 z późn. zm.) i nabycia zabytku w drodze spadku (na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 9 lit. d Ustawy z dnia 28.07.1983 r. o podatkach od spadków i darowizn Dz.U. Nr 16/97 poz. 89).

22. Opiniowane Studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, na podstawie art. 11 pkt 6c ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z dn. 12 czerwca 2012, poz. 647 z późn. zm.) oraz uzgadnianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin na podstawie art. 17 pkt. 6b wyżej wymienionej ustawy.

23. Wydawanie pozwoleń na sprzedaż, zamianę, darowiznę lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków pozostających własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego a także wnoszenia tych nieruchomości jako wkładów niepieniężnych (aportów) do spółek. Powyższe pozostaje w zgodzie z art. 13 ust. 4  ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 46 z 2000 r. poz. 543 z późn. zm.)

24. Upowszechnianie wiedzy o zabytkach.

25. Współpraca z innymi organami administracji publicznej w sprawach ochrony zabytków.

Kompetencje przekazane do Miejskiego Konserwatora Zabytków w Lublinie:

alt porozumienie.pdf

alt załącznik do porozumienia.pdf