Archiwum WUOZ w Lublinie

INFORMACJA O ZASOBIE

Archiwum zakładowe Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie zajmuje się gromadzeniem, opracowywaniem, przechowywaniem i udostępnianiem swojego zasobu. Zasób archiwum zakładowego WUOZ w Lublinie oraz archiwów zakładowych Delegatur w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu obejmuje materiały archiwalne powstałe w wyniku działalności Urzędu i podległych mu Delegatur, będące w fizycznym posiadaniu archiwów zakładowych i objęte inwentarzami, oraz przechowywane zgodnie z przynależnością terytorialną, tj. zgodnie z powiatami, które podlegają kompetencjom WUOZ w Lublinie i odpowiednio każdej z Delegatur.

Dokumentacja przechowywana w archiwach zakładowych oznacza dokumentację aktową o charakterze korespondencji oraz dokumentację nie posiadającą charakteru korespondencji z zakresu ochrony zabytków, dotyczącą zabytków nieruchomych, ruchomych, archeologicznych, taką jak: wytyczne konserwatorskie, studia historyczno-urbanistyczne, historyczno-architektoniczne, dokumentacja techniczna zabytków, w tym projekty architektoniczne, budowlane i inne opracowania techniczne, sprawozdania z prac konserwatorskich, karty ewidencyjne (AZP, zabytków architektury i budownictwa, zabytków ruchomych, cmentarzy), ewidencje parków i cmentarzy, materiały kartograficzne, negatywy i pozytywy.

Zasady korzystania z zasobu określa Regulamin wraz z aneksem. Formularze wniosków dotyczących korzystania z zasobu są załącznikami do Regulaminu.

Regulamin udostępniania i korzystania z zasobów archiwum zakładowego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie i Delegaturach w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu
Wniosek o udostępnienie materiałów archiwalnych z Archiwum WUOZ w Lublinie i Delegaturach w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu.
Podanie o wykonanie kopii