Aktualności


6 grudnia 2022 r.

Informujemy, że został ogłoszony Rządowy Program Odbudowy Zabytków (uchwała nr 232/2022 Rady Ministrów z 23 listopada 2022 r.), który oferuje jednostkom samorządu terytorialnego możliwość wsparcia zadań inwestycyjnych dotyczących renowacji i odbudowy obiektów zabytkowych.
Program dopuszcza finansowanie obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub włączonych do ewidencji zabytków. Dofinansowanie może być również przyznane na udzielenie dotacji przez jednostkę samorządu terytorialnego podmiotowi trzeciemu z zachowaniem przepisów prawa regulujących przekazanie takich dotacji.
Dla kogo: Jednostki samorządu terytorialnego
Na co: Bezzwrotne dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Termin naboru: 24.11.2022 r. – 31.01.2023 r.
Dofinansowanie przyznawane jest maksymalnie w wysokości 98 % wartości inwestycji. Każdy samorząd może złożyć maksymalnie 10 wniosków w trzech kategoriach finansowych:
– do 150 000 zł,-
– do 500 000 zł,-
– do 3 500 000 zł,-
Program kierowany jest bezpośrednio do jednostek samorządu terytorialnego, a za ich pośrednictwem również do innych podmiotów zobowiązanych do opieki nad zabytkami.
Dofinansowanie będzie przyznawane na realizację zadań inwestycyjnych związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami. Może być przeznaczone na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego albo na udzielenie dotacji samorządowej na takie prace.
Dofinansowanie będzie wynosić maksymalnie 98% wartości inwestycji, a minimalny wkład własny – 2%.
Wnioski o dofinansowanie składane mają być elektronicznie do Banku Gospodarstwa Krajowego w dedykowanej aplikacji w trakcie trwania naboru (tj. do 31 stycznia 2023 r.). Pełne informacje dotyczące naboru wniosków do Programu wraz z instrukcją i ogłoszeniem o naborze znajdują się na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego