Prawa właściciela

INFORMACJA O PRAWACH WŁAŚCICIELA ZABYTKU

 Właściciel lub posiadacz zabytku wpisanego do rejestru zabytków posiada prawo:

  1. do zwolnienia z niektórych podatków. Dotyczy to jednak wyłącznie nieruchomości wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków. Nie obejmuje natomiast zabytków, które są częścią zabytkowych obszarów, np. układów urbanistycznych. Możliwość ubiegania się o zwolnienie obejmuje:
  • podatek od nieruchomości za grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków, z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (art. 7.1.6 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych – U. z 2023 r. poz. 70 ze zm.). Za działalność gospodarczą w rozumieniu cyt. ustawy nie uznaje się działalności rolnej i leśnej,
  • podatek rolny za grunty wpisane do rejestru zabytków, pod warunkiem ich zagospodarowania i utrzymania zgodnie z przepisami o ochronie i opiece nad zabytkami (art. 12.11 ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym – Dz. U. z 2020 r., poz. 333 ze zm.). Nie uważa się za grunty rolne gruntów znajdujących się pod parkami i ogrodami wpisanymi do rejestru zabytków (art. 2.3 ustawy z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych – Dz. U. z 2024 poz. 82),
  • podatek leśny za lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków (art. 7.1.2 ustawy z 30 października 2002 r. o podatku leśnym – Dz.  U. z 2019 r., poz. 888),
  • podatek za nabycie w drodze spadku przez osoby zaliczone do I i II grupy podatkowej zabytków ruchomych i kolekcji wpisanych do rejestru zabytków, a także zabytków użyczonych muzeum w celach naukowych lub wystawienniczych na okres nie krótszy niż 2 lata oraz zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, jeżeli nabywca zabezpiecza je i konserwuje zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 4.1. 9c, d ustawy z 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn – Dz. U. z 2023 r. poz. 1774 ze zm.).

Zwolnienia od w/w podatków oraz spadków i darowizn uwarunkowane są obowiązkiem utrzymania zabytku zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków wydaje na wniosek osoby ubiegającej się o takie zwolnienie zaświadczenie potwierdzające właściwe utrzymanie zabytku. Formularz wniosku dostępny w zakładce „architektura i urbanistyka”;

  1. do nabycia prawa własności zabytku stanowiącego własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego po obniżonej cenie:
  • w odniesieniu do nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, która jest wpisana indywidualnie do rejestru zabytków – właściwy organ może udzielić bonifikaty od ustalonej ceny tej nieruchomości lub jej części ( 68.3 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.). Podobna bonifikata dotyczy również opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu (art. 73.4 i art. 84.4 cyt. ustawy),
  • w odniesieniu do nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa i wpisanej do rejestru zabytków, cenę jej sprzedaży można obniżyć pod warunkiem, że nabywca zobowiąże się do dokonania na tej nieruchomości nakładów w wysokości co najmniej uzyskanego obniżenia ceny sprzedaży tej nieruchomości ( 30.4 ustawy z 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa – Dz. U. z 2022 r., poz. 2329 ze zm.).

Formularz wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego status ochrony konserwatorskiej WNIOSEK O WYDANIE ZASWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO STATUS OCHRONY – REJESTR LUB EWIDENCJA

  1. do ubiegania się o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku. Zasady udzielania dotacji z budżetu państwa na te cele przez Ministra kultury, Dziedzictwa Narodowego i sportu, Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub jednostki samorządu terytorialnego zostały określone przepisami art. 73 i art. 81 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Szczegółowe informacje są dostępnie na podstronie DOTACJE I REFUNDACJE;
Informacja o prawach właściciela.docx