OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie, zgodnie z art. 13 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej zwane RODO), informuje, że: 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Lublinie jest Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków, ul. Archidiakońska 4, 20-113 Lublin.
 2. W sprawie ochrony Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych:
 • listownie: ul. Archidiakońska 4, 20-113 Lublin
 • telefonicznie: 81 532 90 35
 • oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@wkz.lublin.pl
 1. Celem przetwarzania Pani /Pana danych osobowych w Wojewódzkim Urzędzie ochrony Zabytków w Lublinie jest wykonywanie ustawowych zadań przez Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na podstawie przepisów prawa RP.
 2. W celu określonym w pkt. 3 Administrator przetwarza Pani/Pana imię i nazwisko, adres zamieszkania i adres do korespondencji oraz inne dane (np. numer telefonu lub adres poczty elektronicznej).
 3. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 3 Pani/Pana imię i nazwisko może być udostępniane innym uczestnikom tych postępowań. Dane osobowe mogą być udostępniane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a więc prawomocnego zakończenia postepowań administracyjnych, a po tym czasie zgodnie z przepisami dotyczącymi przechowywania i archiwizacji dokumentów Administratora.
 5. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo:
 • dostępu do swoich danych osobowych, zgodnie z art. 15 rozporządzenia,
 • żądania ich sprostowania, zgodnie z art. 16 rozporządzenia,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, zgodnie z art. 17 i 18 rozporządzenia,
 • żądania przeniesienia danych do innego administratora, zgodnie z art. 20 rozporządzenia,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, zgodnie z art. 21 rozporządzenia.
 1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, zgoda ta może być w każdej chwili wycofana, bez wpływu na zgodność z prawem wcześniej wykonanych czynności przetwarzania.
 2. W przypadku zbierania danych w inny sposób niż od osoby, której dane dotyczą, dane te są pozyskiwane z publicznych rejestrów lub ewidencji, takich jak ewidencja gruntów i budynków, księgi wieczyste, rejestr zabytków albo od innych organów władzy publicznej lub podmiotów wykonujących zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej albo od innych uczestników postępowania. 
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 4. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Wojewódzkim Urzędzie ochrony zabytków w Lublinie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Kontakt do inspektora ochrony danych

Karolina Wójcik – Gutek – inspektor ochrony danych osobowych WUOZ w Lublinie

 • listownie: Archidiakońska 4, 20-113 Lublin,
 • telefonicznie: 81 532 90 35 w. 114,
 • oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@wkz.lublin.pl