Regulamin pracy komisji

 

REGULAMIN PRACY KOMISJI
w sprawie rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane, przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa lubelskiego.

§ 1

Regulamin określa zasady oraz tryb pracy komisji przy rozpatrywaniu wniosków o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków województwa lubelskiego – z budżetu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – zgodnie z rocznym planem finansowym Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie.

§ 2

Komisja działa w składzie osobowym powołanym – na dany rok rozliczeniowy – Zarządzeniem Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

§ 3

W skład Komisji wchodzą: przewodniczący, sekretarz i pozostali członkowie. Na wniosek przewodniczącego Komisji – w uzgodnieniu z LWKZ – w jej pracach mogą brać udział (z głosem doradczym) inni pracownicy posiadający wiedzę o zakresie prac i robót będących przedmiotem wniosku.

§ 4

Członkowie Komisji wykonują powierzone im czynności rzetelnie i obiektywnie, kierując się przepisami prawa określającymi zasady finansowania opieki nad zabytkami.

§ 5

Członkowie Komisji oraz pracownicy uczestniczący w jej pracach są zobowiązani powstrzymać się od udzielania informacji z przebiegu prac i ustaleń Komisji, do czasu zatwierdzenia końcowych ustaleń przez LWKZ.

§ 6

Komisja w zakresie swoich działań rozpatruje wnioski o udzielenie dotacji celowej przez LWKZ ze środków finansowych budżetu państwa (w części której dysponentem jest wojewoda) – składane w terminach:

1. do 30 listopada roku, poprzedzającego przeprowadzenie prac przy zabytku wpisanym do rejestru, w przypadku dofinansowania prac, które zostaną przeprowadzone,
2. do 30 czerwca roku, w którym dotacja ma być udzielona na dofinansowanie nakładów na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, które zostały przeprowadzone w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku.
3. Czas pracy komisji w przypadku rozpatrywania wniosków o których mowa w pkt.1 nie może być dłuższa niż trzy miesiące.

§ 7

I. Do zadań Komisji należy:
1. analiza i ocena wniosków według przyjętych kryteriów,
2. wypełnienie KARTY OCENY WNIOSKU
3. wyłonienie wnioskodawców, którym dotacja powinna być udzielona,
4. ustalenie kwoty proponowanej dotacji,
5. sporządzenie protokołu oraz wykazu przyznanych dotacji, a także proponowanej wysokości dotacji (wraz z uzasadnieniem),
6. przedłożenie protokołu do zatwierdzenia przez Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Głównego Księgowego.

II.Komisja stosuje się do zasady:

1.ograniczeń wynikających z poziomu środków budżetowych WKZ przyznanych w danym roku na dotację,
2.przestrzegania zasad określonych w art. 78 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – odnośnie procentowej wysokości dotacji, w tym nie przekroczenia wartości 100% sumy dotacji udzielonych łącznie ze środków budżetowych,
3.z pominięciem opisanych w Regulaminie zasad, dotacja może być dzielona na realizację zadań na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków do wysokości przyznanych na ten cel i wyodrębnionych środków dotacji celowej z rezerwy budżetu państwa,
4.w zakresie wniosków o udzielenie dotacji celowej nie kwalifikują się zadania, które są współfinansowane ze środków europejskich.

§ 8

Ocena merytoryczna każdego poprawnego formalnie wniosku dokonywana jest przez członków komisji na podstawie posiadanej przez urząd wiedzy oraz dokumentacji konserwatorskiej i budowlanej – określającej zakres koniecznych do wykonania prac remontowo-konserwatorskich (ekspertyzy, opinie, projekty, programy prac konserwatorskich),poprzez przyznanie odpowiedniej liczby punktów wg następujących kryteriów (adekwatnych do rodzaju zabytków – nieruchome, ruchome) :

1. konieczność przeprowadzenia prac wynikająca ze stanu zachowania.
Punktacja od 1 do 7 pkt.
2.czas powstania zabytku- wartość artystyczna , historyczna , naukowa
Punktacja od 1 do 5 pkt.
3.dostępność zabytku – funkcja społeczna.
Punktacja od 1 do 2 pkt.
4.kontynuacja i systematyczność prac prowadzonych przy zabytkach.
Punktacja od 0 do 1 pkt.
5.ocena organizacyjna zadania – relacja pomiędzy wnioskowanym dofinansowaniem a wkładem własnym .
Punktacja od 0 do 1 pkt

§ 9

Wnioski dotyczące robót i prac konserwatorskich, których realizację poprzedziło wydanie przez LWKZ decyzji-nakazu w trybie przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, nie są brane pod uwagę przy podziale środków finansowych na dotacje.

§ 10

Z ogólnej kwoty środków przeznaczonej na dotacje w danym roku komisja wydziela kwotę przeznaczoną na dotacje do prac planowanych przy zabytkach i na refundacje za prace wykonane.

§ 11

Sposób wyliczenia proponowanej dotacji :

1. Komisja dokonuje oceny merytorycznej każdego wniosku według kryteriów określonych w par.8 odnotowując przyznane punkty na karcie oceny (druk wg wzoru w zał. Nr 1 do Regulaminu).
2. Zależnie od ilości wniosków i wysokości środków przeznaczonych na dotacje w danym roku, Komisja może ustalić próg punktowy kwalifikujący wniosek do przyznania dotacji.
3. wnioski które nie uzyskały ustalonego progu punktów nie są uwzględniane w dalszym procedowaniu.
4. wnioskodawca może złożyć nie więcej niż dwa wnioski. Komisja ma prawo do dokonania wyboru wniosków do uwzględnienia.
5. Przyznana punktacja dla wniosków podlega zsumowaniu ku podziału kwoty środków przyznanych na dotacje zabytków przez sumę punktów w każdej z grup uzyskuje się wartość jednostkową punktu merytorycznego
7.komisja ustala wartość wynikową dotacji która jest iloczynem wartości punktu i liczby punktów merytorycznych przyznanych przez Komisję dla danego wniosku spełniającego kryterium progowe.
8. W przypadku gdy wartość wynikowa dotacji (według wartości przyznanych punktów)przekracza kwotę wnioskowanej dotacji – różnica jest przeznaczana jako dodatkowa kwota do uzupełnienia wartości dotacji dotyczących wniosków o najwyższej punktacji. Czynność ta jest powtarzana aż do uzyskania całkowitego podziału środków. Kwotę końcowych zaokrągleń wynikającą z wyliczeń matematycznych przydziela się wnioskowi o najwyższej punktacji.
9. Wypełnioną kartę oceny wniosku podpisuje przewodniczący komisji

§ 12

Protokół z pracy Komisji sporządzony wraz z wykazem proponowanych dotacji i ich wysokości Przewodniczący Komisji przedkłada LWKZ lub upoważnionemu zastępcy LWKZ i Głównemu Księgowemu – do zatwierdzenia.

§ 13

Ewentualne nierozdysponowane środki wynikające z:
• niepodpisanych umów na realizację planowanych prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych,
• proponowanego przez komisję podziału środków na realizację planowanych prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych bądź refundację zrealizowanych prac i robót,
• niemożliwości wykorzystania w całości dotacji użytkowników należących do sektora finansów publicznych,mogą być wykorzystane:
-jako dodatkowe dla wnioskodawców których wnioski na prace planowane lub refundację uzyskały największą punktację przy ocenie merytorycznej, lub największe udokumentowane nakłady.