HONOROWY PATRONAT LWKZ

HONOROWY PATRONAT LUB CZŁONKOWSKTWO W KOMITECIE HONOROWYM

Honorowy patronat Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (LWKZ), jak i jego członkostwo w Komitecie Honorowym, to wyróżnienia podkreślające szczególny charakter wydarzeń lub przedsięwzięć bezpośrednio związanych z działalnością na rzecz ochrony zabytków.

Wnioski o przyznanie patronatu/ członkostwa należy składać – ze względu na 30-dniowy tryb rozpatrywania – ze stosownym wyprzedzeniem.

Każdy wniosek podlega ocenie merytorycznej, dlatego powinien zawierać szczegółowy opis przedsięwzięcia (m.in. termin, program, założenia, sposoby finansowania itd.), co umożliwi przygotowanie miarodajnej opinii na jego temat.

Udzielenie przedsięwzięciu honorowego patronatu nie jest równoznaczne z udzieleniem wsparcia finansowego, nie ma także żadnego wpływu na rozpatrywanie innych wniosków, których załatwienie należy do ustawowych obowiązków LWKZ .

LOGO LWKZ

W przypadku chęci uzyskania logo LWKZ do umieszczenia go na materiałach promocyjnych, informacyjnych, tablicach dotacyjnych etc. należy skontaktować się z nami pisemnie (adres e-mail: info@wkz.lublin.pl lub adres urzędu: ul. Archidiakońska 4, 20-113 Lublin).

Jednocześnie informujemy, że wszystkie materiały z naszym logo wymagają akceptacji LWKZ.

ZAŁĄCZNIKI: