Regulamin konkursu

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU OTWARTEGO O „LAUR KONSERWATORSKI” POD PATRONATEM
GENERALNEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW, WOJEWODY LUBELSKIEGO i MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

1.Cel konkursu, zasięg, forma nagrody:

a) Celem konkursu jest:
– wyłonienie wyróżniających się realizacji konserwatorskich cechujących się wysoką jakością, prawidłowością działań przy zabytku, szczególną dbałością o kompleksowe przywrócenie mu świetności i utrwalenia wartości oraz znaczenia,
– promocja dobrych wzorów realizacji prac przy zabytkach, adaptacji i dbałości o właściwe ich utrzymanie i zagospodarowanie,
– uhonorowanie i wyróżnienie wzorowych interesów – gospodarzy zabytków i wykonawców prac,

b) Zasięg konkursu:
– województwo lubelskie

c) Forma nagrody „Laur konserwatorski”
– medal (plakieta) okolicznościowa + akt nadania

d) Przyznający nagrodę:
– Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków

2. Adresat nagrody:
– Inwestor prac przy zabytku, który zrealizował prace konserwatorskie, restauratorskie, remontowe (w całości lub w części wyodrębnionej)
– Wykonawca prac – w przypadkach wyjątkowych (projektant, badacz, wykonawca prac) – za wybitne osiągnięcia konserwatorskie,
– Osoby zasłużone w działaniach związanych z ochroną i opieką nad zabytkami

3. Ilość przyznawanych nagród w danym roku:
– do czterech,
– komisja konkursowa może zwiększyć ilość przyznanych nagród, zwłaszcza w odniesieniu do osób zasłużonych w działaniach związanych z ochroną i opieką nad zabytkami

4. Warunki zgłoszenia:
– obiekt wpisany do wojewódzkiego rejestru zabytków,
– prace prowadzone zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (w zakresie konserwacji, restauracji, rewaloryzacji lub rekonstrukcji zabytku),
– realizacja zakończona w ostatnich 2 latach (może dotyczyć całości lub wyodrębnionej części obiektu),
– realizacja w części finansowana ze środków właściciela (użytkownika) zabytku,
– prace konserwatorskie przy zabytku cechuje wyróżniający się poziom, jakość, zakres

5. Prawo do zgłoszenia zabytku do konkursu przysługuje:
– organowi konserwatorskiemu,
– organom administracji rządowej i samorządowej,
– stowarzyszeniom zajmującym się statutowo ochroną zabytków

6. Kryteria oceny wniosku:
– prawidłowy przebieg procesu inwestycji – zgodny z zasadami określonymi w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
– wysoki poziom rozwiązań projektowo- konserwatorskich,
– wysoki poziom wykonawstwa prac konserwatorskich,
– właściwy efekt konserwatorsko-estetyczny,
– znaczenie prac dla promocji idei ochrony zabytków

7. Terminy przyznania i forma:
– zgłoszenie (złożenie wniosku) do końca roku poprzedzającego przyznanie nagrody,
– rozstrzygnięcie i wskazanie laureatów konkursu do 15 marca danego roku konkursowego,
– wręczenie nagrody „Laur konserwatorski” – od kwietnia do września danego roku konkursowego

8. Biuro organizacyjne konkursu (przyjmowanie wniosków):

– Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie, ul. Archidiakońska 4, 20-113 Lublin