Druki wniosków i instrukcje

INFORMACJA O OBOWIĄZUJĄCYCH OPŁATACH SKARBOWYCH

Informacja o obowiązujących opłatach skarbowych

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2021 poz. 1923 ze zm.)
Obowiązek opłaty skarbowej powstaje z chwilą:
 złożenia wniosku – podania w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej.
 zgłoszenia dokonania czynności urzędowej,
 pełnomocnictwa lub prokury oraz od tego odpisu, wypisu lub kopii.

Dowód wpłaty należy dołączyć do wyżej wymienionych wniosków:

I. Wydanie pozwolenia (decyzji):
na konto Urzędu Miasta Lublin, ul. Wieniawska 14

Bank PEKAO S.A. Nr 9512 4020 9293 2992 0006 2000 00

 pozwolenie na prace – 82 zł
 pozwolenie na rozbiórkę obiektu – 36 zł
 przedłużenie terminu ważności lub zmiany warunków pozwolenia – 50% stawki opłaty od pozwolenia
 duplikat pozwolenia – 24 zł
 decyzja wpisu do rejestru zabytków – 10 zł
 decyzja odmowna – 10 zł
 decyzja ustalająca zakres badań archeologicznych – 10 zł
 decyzja inna, niż wymieniona w niniejszym załączniku, do której mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego – 10 zł

 pozwolenie na wywóz czasowy za granicę – 44 zł

II. Wydanie zaświadczenia – 17 zł
na konto Urzędu Miasta Lublin, ul. Wieniawska 14

Bank PEKAO S.A. Nr 9512 4020 9293 2992 0006 2000 00

III. Poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii dokumentu od każdej pełnej lub zaczętej strony — 5 zł
na konto Urzędu Miasta Lublin, ul. Wieniawska 14

Bank PEKAO S.A. Nr 9512 4020 9293 2992 0006 2000 00

IV. Pełnomocnictwo (substytucja, prokura) – 17 zł
na konto organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce złożenia dokumentu tj.:
a) Urząd Miasta Lublin
b) Urząd Miasta Biała Podlaska
c) Urząd Miasta Zamość
d) Urząd Miasta Chełm

V. Wydanie pozwoleń na wywóz dobra kultury za granicę:

na wywóz stały za granicę – 100 zł
na rachunek: Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa

nr konta 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038

Osoby dokonujące zapłaty opłaty skarbowej spoza granic Polski winny posłużyć się zapisem: Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawy ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa

SWIFT CODE: CITIPLPX IBAN: IBAN PL60 1030 1508 0000 0005 5001 0038

VI. Poświadczenie własnoręczności podpisu – 9 zł
na konto Urzędu Miasta Lublin, ul. Wieniawska 14

Bank PEKAO S.A. Nr 9512 4020 9293 2992 0006 2000 00

Podstawa prawna:
Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. 2021 poz. 1923 ze zm.) art. 4 – wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia określa załącznik
do wymienionej ustawy oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. nr 187 poz. 1330).

Wyżej wymienione dokumenty mogą zostać przyjęte po dokonaniu opłaty skarbowej
w następującej formie:

• na konto właściwego urzędu miasta według powyższych wskazań z dopiskiem w miejscu rodzaju zapłaty: „opłata skarbowa za pozwolenie/decyzję, zaświadczenie Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie…” lub „za pełnomocnictwo”)
• gotówką bezpośrednio w kasach właściwego urzędu miasta według powyższych wskazań.