Zarządzenie

Zarządzenie Nr 11 a / 2021
Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie z dnia 25 listopada 2021

w sprawie : zasad przydzielania dotacji celowych i powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji celowych na prace konserwatorskie , restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku realizowane na obszarze województwa lubelskiego ze środków budżetowych WKZ na rok 2022

§ 1

W związku z wejściem w życie w dniu 22 kwietnia 2021 zmian do Rozporządzenia Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków ( Dz.U. z 2021 r.poz.731) w odniesieniu do obowiązującego dotychczas Rozporządzenia z dnia 16 sierpnia 2017,
ustalam:

1. Dotychczasowe przepisy Zarządzenia Nr 15/2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku dotyczące wniosków o udzielenie dotacji celowych złożonych do 28 lutego 2021 i 30 czerwca 2021 roku obowiązują do końca roku 2021,
2. Obecne Zarządzenie LWKZ zawiera zmiany przepisów i dotyczy wniosków składanych do 30 listopada 2021 na rok 2022 i 30 czerwca 2022.

§ 2

Powołuję komisje w składzie:
1. Barbara Stolarz – przewodnicząca
2. Grażyna Sławacka / zamiennie Jacek Zajączkowski/ – radca prawny
3. Paweł Wira
4. Arkadiusz Bojczuk
5. Olgierd Hawryluk
6. Klaudia Zarzycka-Goliszek
7. Iwona Batkowska – sekretarz

§ 3

Komisja pracować będzie zgodnie z Regulaminem pracy komisji w sprawie rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prace konserwatorskie , restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa lubelskiego, stanowiącym załącznik nr. 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Komisję obowiązuje stosowanie przepisów :

– ustawy z dnia 23 .07.2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – ( Dz.U. z 2021 r, poz.710 )
– rozporządzenia Ministra Kultury w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków ( Dz.U. z 2021 r.poz.731 z późn.zmianami)
– ustawy z dnia 29.01.2004 – Prawo zamówień publicznych – ( tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm. )
– ustawa z dnia 27.08.2009 o finansach publicznych- ( Dz.U z 2021 r, poz.305).

§ 4

Komisja przedłoży LWKZ kompletny i podpisany protokół wraz z wykazami proponowanych dotacji .

§ 5

Ogłoszenie wyników każdego postępowania może nastąpić po jego zatwierdzeniu przez Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Głównego Księgowego

§ 6

Działalność komisji będzie prowadzona w okresie roku 2021.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.