Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 16/2000                                                     
LWKZ w Lublinie z dnia 2000-07-12 oraz Aneks nr 1 z dn. 20.02.2004r.
 

Regulamin
Wojewódzkiego konkursu otwartego o "Laur Konserwatorski"
pod patronatem
Generalnego Konserwatora Zabytków, Wojewody Lubelskiego
i Marszałka Województwa1. CEL KONKURSU, ZASIĘG, FORMA NAGRODY

a) Celem konkursu jest:
- wyłonienie wyróżniających się realizacji konserwatorskich cechujących się wysoką jakością, prawidłowością działań przy zabytku, szczególną dbałością o kompleksowe przywrócenie mu świetności i utrwalenia wartości i znaczenia
- promocja dobrych wzorów realizacji prac przy zabytku, adaptacji i dbałości o właściwe jego utrzymanie i zagospodarowanie
- uhonorowanie i wyróżnienie wzorowych inwestorów - gospodarzy zabytków i wykonawców prac
b) Zasięg konkursu
- województwo lubelskie
c) Forma nagrody "Laur Konserwatorski"
- model - plakietka okolicznościowa wykonana z brązu + akt nadania
d) Przyznający
- Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków

2. NAGRODA WYRÓŻNIENIA
- INWESTORA PRAC PRZY ZABYTKU ORAZ INWESTYCJĘ (realizację konserwatorską całościową lub częściową)
- w wyjątkowych przypadkach może być przyznana nagroda specjalna dla wykonawcy (projektant, badacz, wykonawca prac budowlanych, konserwator dzieł sztuki) - za szczególne osiągnięcia konserwatorskie

3. ILOŚĆ NAGRÓD W DANYM ROKU
- do 3

4. DATA PRZYZNANIA I FORMA
- zbieranie wniosków do końca roku
- luty - rozstrzygnięcie - Komisja powołana przez LWKZ dla oceny zgłoszonych wniosków konserwatorskich może korzystać z pomocy specjalistów w danej dziedzinie wiedzy w zakresie ochrony zabytków
- 18.IV - Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków - ogłoszenie publiczne i uroczyste wręczenie

5. WARUNKI ZGŁOSZENIA (druk wniosku)
- obiekt wpisany do wojewódzkiego rejestru zabytków
- prace prowadzone zgodnie z Ustawą o ochronie dóbr kultury (w zakresie konserwacji, renowacji, rewaloryzacji lub rekonstrukcji zabytku)
- realizacja zakończona w ostatnich 2 latach (może dotyczyć całości lub wyodrębnionej części obiektu)
- realizacja w zasadniczej części finansowana ze środków właściciela (użytkownika) zabytku
- prace konserwatorskie przy obiekcie cechuje wyróżniający się poziom, jakość, zakres

6. PRAWO DO ZGŁOSZENIA OBIEKTU PRZYSŁUGUJE
- służbie konserwatorskiej
- organom administracji rządowej i samorządowej
- stowarzyszeniom

7. KRYTERIA OCENY
- prawidłowy przebieg procesu inwestycji - zgodny z Ustawą o ochronie dóbr kultury
- wysoki poziom rozwiązań projektowo-konserwatorskich
- wysoki poziom wykonawstwa prac
- właściwy efekt konserwatorsko-estetyczny
- znaczenie prac dla promocji idei ochrony zabytku

8. BIURO ORGANIZACYJNE KONKURSU
- Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie, ul. Archidiakońska 4, 20-113 Lublin